Kven er ergoterapeuten?

Frode Nitter Joranger er autorisert ergoterapeut med lang erfaring. Eg bur på Sjøholt med kona og våre to jenter.  

Arbeidserfaring

 • Kvardagsrehabilitering; teamarbeid med fysioterapeut og heimesjukepleia i Ørskog kommune
 • Kommuneergoterapeut; tilrettelegge bustadar, arbeidsplassar og andre aktivitetsarenaer
 • Dagsenter for heimebuande personar med demens; oppstart og dagleg drift
 • Attføringskonsulent; Arbeid med Bistand og Arbeidsplasstilrettelegging
 • NAV lokalt; fokus på arbeid og oversikt over stønadsordningar
 • Hjelpemiddelforhandlar; sitjesystem, rullestolar og spesialsyklar
 • Miljøarbeidar; born med fysisk og psykisk utviklingshemming

Godkjent spesialkompetanse gjennom NAV

 • Synskontakt: Kan kartlegge behov og bestille synshjelpemidlar
 • Arbeidsplasstilretteleggar: Godkjent gjennom NAV si refusjonsordning for å tilrettelegge arbeidsplass for person som er sjukemeld eller er i ferd med å bli sjukmeld
 • Bestillar av hjelpemiddel: kan søke om og bestille hjelpemidlar frå NAV Hjelpemiddelsentral i kvart fylke

Kurs og vidareutdanning

 • Halvt års vidareutdanning i Aldring og eldreomsorg ved Høgskolen i Molde, 2006/2007
 • Dagskurs i ETUQ, 2014
 • Dagskurs i Velferdsteknologi og demens, 2013
 • Dagskurs i Hjemmebaserte tjenester for personer med demens, 2013
 • Dagskurs i Tilrettelagte dagaktivitetstilbud, 2013

Ekstra kompetanse

 • Flyktningarbeid
 • Konsulent for Universell Utforming ved oppføring av offentlege bygg som omsorgsbustad og sjukeheim
 • Sansehagar
 • Regelverk som regulerer krav til tilrettelegging og mulege stønadsordningar